Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez firmę Euroscandia.
 • 1.2. Zakres działalności firmy Euroscandia obejmuje obszar Polski i Szwecji.
 • 1.3. Firma Euroscandia świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 • 2.1. Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści poniższego Regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia poniższego Regulaminu stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

WYŁĄCZENIA Z PRZEWOZU

 • 3.1. Z przewozu wyłącza się:
  • 3.1.1. przedmioty których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  • 3.1.2. przedmioty które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportu drogowego.
  • 3.1.3. przedmioty niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.
 • 3.2. Ponadto firma Euroscandia nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek:
  • 3.2.1. zawierających zwierzęta i rośliny,
  • 3.2.2. zawierających narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohol, środki dopingujące, strzykawki podskórne wraz z igłami, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
  • 3.2.3. zawierających niebezpieczne narzędzia,
  • 3.2.4. zawierających pornografię,
  • 3.2.5.zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
  • 3.2.6. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
  • 3.2.7. zawierających dobra dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,
  • 3.2.8. zawierających rzeczy łatwo psujące się,
  • 3.2.9. wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.
 • Uwaga! W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości czterokrotnej kwoty należnej firmie Euroscandia tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia firmy Euroscandia prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 • 4.1. Zamówienie Przesyłki odbywa się po telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę. Przesyłka jest odbierana spod wskazanego adresu, może też zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta w godzinach otwarcia.
 • 4.2. Euroscandia dostarcza Przesyłki w uzgodnionym z Nadawcą/Odbiorcą terminie.
 • 4.3. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy lub osoby przez niego wskazanej. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.
 • 4.4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje Euroscandia przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, Euroscandia na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.
 • 4.5. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
 • 4.6. W przypadku nieobecności Odbiorcy i braku kontaktu telefonicznego, przedstawiciel firmy Euroscandia pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 4.7., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
 • 4.7. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, Euroscandia może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres.
 • 4.8. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez firmę Euroscandia dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 4.7.
 • 4.9. Euroscandia może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
  • 4.9.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
  • 4.9.2. nieodpowiedniego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
  • 4.9.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

OPAKOWANIE PRZESYŁKI

 • 5.1. Nadawca jest obowiązany oddać firmie Euroscandia Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
 • 5.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać firmie Euroscandia w opakowaniu, które w szczególności powinno być:
  • 5.2.1. zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
  • 5.2.2. odpowiednio wytrzymałe,
  • 5.2.3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
  • 5.2.4. opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”,
  • 5.2.5. pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki.
 • 5.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.
 • 5.4. Paczka STANDARDOWA. Paczka standardowa jest to paczka o kształtach prostopadłościanu spakowana w karton o wymiarach +/- przecietnych kartonów , cieżko jest nam okreslić dokładnie, gdyż nie chcemy utrudniać Państwu wielkości przesyłki , najważniesze aby :
  – maksymalna długość: 150 cm (najdłuższy bok)
  – wysokość + szerokość + długość była mniejsza niż 250 cm
  – waga nie może przekraczać 30 kg

NADANIE PRZESYŁKI

 • 6.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu przewozowego Euroscandia lub firmy kurierskiej, której zlecimy wykonanie usługi.
 • 6.2. Euroscandia w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
 • 6.3. Jeżeli zachodzi taka konieczność Euroscandia może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel firmy Euroscandia dokonuje sprawdzenia w obecności osoby zaproszonej przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w Liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
 • 6.4. Wykazanie niezgodności stanu faktycznego Przesyłki stanowi podstawę do odmowy jej przyjęcia do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym.

OZNACZENIE PRZESYŁKI

 • 7.1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym dokładny adres, telefon kontaktowy oraz godność Odbiorcy lub nazwę firmy, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń.

ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI

 • 8.1. Przyjęcie przez Euroscandię Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.
 • 8.2. Euroscandia ma prawo otworzyć przesyłkę i sprawdzić ją pod kątem zawartości.
 • 8.3. W przypadku znalezienia w przesyłce zawartości niezgodnej z przepisami Euroscandia podejmuje kontakt z nadawcą. Dalsza realizacja przesyłki zostaje wstrzymana do czasu podjęcia ustaleń z nadawcą.

USZKODZENIE PRZESYŁKI

 • 9.1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel firmy Euroscandia obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela firmy Euroscandia) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko firmie Euroscandia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 10.1. Euroscandia ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. Każda przesyłka jest ubezpieczona na kwotę 500zł , chyba ze nadawca zadeklaruje wcześniej  inną kwote.
 • 10.2. Euroscandia nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 10.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą firmy Euroscandia albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od firmy Euroscandia zdarzenia.
 • 10.3. Euroscandia nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:
  • 10.3.1. Przesyłka została źle zaadresowana,
  • 10.3.2. Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
  • 10.3.3. zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,
  • 10.3.4. waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.
 • 10.4. Euroscandia nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.
 • 10.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, Euroscandia nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.
 • 10.6. Odpowiedzialność firmy Euroscandia za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Euroscandia ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.